loading

سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق

_
هدف اصلی پانل نشانگر آتش نشانی ، نظارت بر هر مدار ، منطقه یا نقطه برای هر شرایط (سیگنال زنگ یا سایر شرایط غیر طبیعی) است. وضعیت آن وضعیت را نمایش داده و هرگونه خروجی یا خروجی مورد نیاز را مطابق با طرح تأیید شده سیستم به کار گیرید.
این خروجی ها به طور معمول به منظور هشدار به سرنشینان در سیگنال اعلام حریق ، به آتش نشانی اطلاع داده می شود ، پخش گرما ، دود یا آتش را کنترل می کنند یا برای طیف گسترده ای از اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

محصولات