چک لیست سلامت کپسول آتش نشانی

چک لیست سلامت کپسول آتش نشانی

چک لیست سلامت کپسول آتش نشانی اگر که شما هم صاحب یک کسب و کار هستید باید بدانید که مسئولیت نصب و نگهداری تجهیزات آتش نشانی در ساختمان یا سازمان خود را دارید. شما می توانید از تیم ایمنی شرکت ایمن پارس بخواهید که از امروز بررسی چک لیست سلامت کپسول آتش نشانی شما را...