IP-MNF

نازل مانیتور آتش نشانی

Category

FireFighting Equipmtns

Type

Monitor Nozzle

این نوع نازل مناسب جهت نصب برروی انواع مانیتورهای ثابت و متحرک آتش­نشانی به استثنای مدل  IP-DGM بوده و مخصوص سرویس اطفا حریق آب – فوم می­باشد.

IP-MNF